Regulamin

Warunki uczestnictwa w spływach kajakowych w ramach projektu: Zostań turystą we własnym mieście

1. W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie umiejące pływać, które zakupiły bilet na portalu sprzedażowym bilety.kanalbydgoski.pl.  Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w spływie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, będących prawnymi opiekunami.

2. Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.  Zakupienie biletu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości postanowień niniejszego regulaminu;

3. Od uczestników spływu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej;

4. Uczestnicy spływu zobowiązani są do :

a. Przestrzegania postanowień regulaminu, oraz podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom kierownictwa spływu,

b. Przestrzegania zasad zachowania obowiązujących na terenie   obiektów, które będą zwiedzane podczas spływów

c. Przestrzegania postanowień przepisów prawa wodnego, zasad ochrony przyrody oraz przepisów przeciw pożarowych,

d. Posiadania apteczki , oraz podstawowych środków opatrunkowych i przeciwbólowych, a także niezbędnego wyposażenia osobistego,

e. Udzielenia pomocy innym uczestnikom spływu, którzy jej potrzebują,

f. Zabezpieczenia sprzętu pływającego po etapach zgodnie z zaleceniami kierownictwa,

g. Bezwarunkowego zachowania trzeźwości podczas trwania spływu,

h. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika spływu na rzecz organizatora lub osób trzecich,

i. Przestrzegania zasad pływania na trasie spływu, a w szczególności :

– nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem

– nie wyprzedzania pilota początkowego spływu,

– nie pozostawania za pilotem końcowym spływu,

– przestrzegania zasady płynięcia w założonym zapiętym sprzęcie ratunkowym /kapoku, kamizelce ratunkowej, kamizelce asekuracyjnej/, podporządkowania się poleceniom kierownika spływu, ratowników;

5. Organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania niezbędnych zmian na trasie spływu oraz w jego programie.

6. Organizatorzy spływu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych w czasie trwania spływu;

7. w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie spływu lub w miejscu zakwaterowania, kierownictwo zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z imprezy;

8. Spływ odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne; w sytuacji która uniemożliwi dalsze kontynuowanie spływu (burza) spływ zostanie przerwany i wznowiony kiedy pozwoli na to pogoda

9. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach kierownictwa spływu.

10. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.